4.8
מבוסס על 289 ביקורות
powered by Google
js_loader
4.8
מבוסס על 289 ביקורות
powered by Google
js_loader

הצטרפו עכשיו לקבוצת הוואטסאפ שלנו
וקבלו באמצעות קוד קופון מגן מסך סיליקון פרימיום במתנה בהזמנה הבאה שלכם
בנוסף הפתעות ודילים מיוחדים רק לחברי הקבוצה לחצו להצטרפות

תקנון

גולש יקר, ברוך הבא לאתר buymobile
שירות איכותי ושביעות רצון הן מהמוצר והן מהשירות ערך עליון עבורנו , יחד עם זאת ישנם תנאים הכרחיים לשימוש באתר.
עצם השימוש באתר מהווה הסכמה מצדך לתנאי התקנון.


מוצרים באתר

חנות האינטרנט מכילה מגוון מוצרים הנמצאים במלאי בחנות וניתנים לאיסוף ללא דמי משלוח!
רכישה בחנות תינתן אפשרות לתשלום במזומן או בכרטיס אשראי.
צוות החנות עושה כל שביכולתו למניעת טעויות הקלדה במחיר או בתיאור המוצר ובתמונה מצורפת , אולם ייתכנו מקרים חריגים בהם הדגם המופיע בתמונה איננו זהה לחלוטין, במקרה זה תימסר הודעה לצרכנים והם יוכלו לבטל את הזמנתם בלא גביית דמי ביטול או להחליט לאשר את ההזמנה.


תנאי אחריות
:

 1. אחריות זו תהיה בתוקףבצירוף חשבונית קניהל– 12 חודשים לטלפון סלולרי טאבלט ו– 6 חודשים על סוללה מיום הרכישה.
 2. קבלת המוצר על ידי הצרכן מהווה אישור מצדו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלולרבות מסךלוח המקשים וכד’ הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הצרכן.
 3. תיקון המכשיר יתבצעו במעבדות החברההוצאות ההובלה או המשלוח של המוצר אל החברה יחולו על הצרכן.
 4. החברה מתחייבת לתקןללא תמורהכל קלקול שהתגלה במכשיר במהלך תקופת האחריות יצרן.
 5. אם תוכיח החברה כי מקור הקלקול במכשיר הינו בנזק של המשתמש או מי מטעמוהיא תהיה פטורה ממימוש תעודת אחריות זו.
 6. החברה מתחייבת לתקן את המוצר תוך 14 ימי עבודה מיום הגעתו למעבדות החברה.
 7. היה והמוצר תוקן על ידי החברההמוצר המתוקן יהיה מכוסה על ידי כתב אחריות זה ליתרת תקופת האחריותמובהר כי תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים של המוצר מעבר לתקופת האחריות המקורית.
  היה ומסיבה כלשהי לא נצליח לבצע תיקון למכשירתהיה זכאי להחלפת המכשיר במכשיר זהה או במכשיר מסוג ואיכות דומים ושווה ערך ליום המסירה כל עוד התקלה הינה תקלת תוכנה בלבד ואינה קשורה לפגם בייצורהכל לפי שיקול דעתנו המוחלט וכנגד השבת המכשיר לבעלותנו כשהוא במצב טוב ותקין (הכולל ערכה מלאהלמעט התקלה וללא זכויות צד ג’ כלשהו.
  טרם מסירת המכשיר לתיקון יש לדאוג לגיבוי המידע שבואין אחריות לאובדן מידע השמור במכשיר.
  יש תקלות מסוימות אשר לצורך תיקונן נדרש איפוס של המכשירבמקרה שכזה אין אחריות למידע שנמצא במכשיר.
 8. אחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
  1. הקלקול נגרם על ידי שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש.
  2. זדון או רשלנות של הצרכן.
  3. קלקול עקב כח עליון (לרבות שריפהמיםנוזליםפגיעת ברקמכת חשמלכניסת גוף זרחרקים וכו’).
  4. שבר פנימי או חיצוני מכל סיבה שהיאוסימני חבלה.
  5. חדירת נוזלים ו/או סימני רטיבות ו/או קורוזיה מכל סוג שהוא.
  6. המכשיר תוקן או בוצע בו ניסיון לתיקון או הוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידי החברה.
  7. במקרים של חוסר זמינות ו/או טווח פעולה ו/או כיסוי של השירות הסלולרי ו/או של תקלה במערכות הרט’ן המופעל על ידי ומטעם מי שהורשה לכך מטעם שר התקשורת ו/או עקב עומס במערכות האלחוטיות שלהם ו/או עקב כל הפרעה אלחוטית שאינה נובעת מליקויים במוצר.
   האחריות אינה כוללת גרסה תוכנה אין לעדכן גרסה לא חוקית במכשיר.
   איו אחריות עלמסך כלל בשום צורה כלשהי שקע טעינה שבור שקע אוזניה שבור
  8. האחריות אינה כוללת אחריות על מטען.
  9. האחריות אינה כוללת נזק תוצאתי.
  10. אין אחריות על face id כלל ועיקר
  11. לא ניתן לזהות את המוצר, עקב כך שהוסרו ו/או נמחקו ו/או שונו ו/או נפגמו בכל דרך אחרת הפרטים הבאים של המוצר או מי מהם: שם קוד מלא, מספר סריאלי ומספר סידורי (Full model code, Serial number, IMEI).
  12. שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש (לרבות שימוש באביזרים כגון סוללות, מטענים וכיוצ”ב שאינם מקוריים ו/או אינם מאושרים על ידי היצרן ו/או לאחר שנפגמו, וכן אחסון ואחזקה לא נכונים, חדירת גוף זר) ו/או שלא למטרתו הרגילה.
 9. היה ויתברר שהליקוי במוצר אשר התגלה במהלך תקופת האחריות הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים בסעיף לעילתודיע החברה על כך לצרכן קודם לביצוע התיקוןבמקרה כזהאם ירצה הצרכן לתקן את המוצר שלא במסגרת האחריות ישלם לחברה בגין העבודההחומרים והרכיבים אשר נדרשו לצורך ביצוע התיקון בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף בחברה באותה העת.
 10. במקרים המפורטים  בסעיף לעילהצרכן יוכל לקבל את שירותי התיקונים של החברה אשר יהיו כרוכים בתשלום בהתאם למחירון שיהיה בתוקף באותה עת.
 11. ידוע לצרכן כי המוצר הנרכש הינו טלפון סלולרי בעל קרינה בלתי מייננת וכי שימוש ילדים במוצר הינו באחריותו המלאה של הצרכן.
 12. האחריות הכוללת של החברה לתביעות בגין נזקים כלשהם  שייגרמו כתוצאה משימוש במוצרללא קשר לנסיבות אשר גרמו לנזקלא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה המקורי של המוצרהחברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לנזקים עקיפים או תוצאתיים או נלוויםבין במישרין ובין בעקיפיןבין אם במקרה או כתוצאה משימוש במוצרכולל אך לא מוגבל להפסדים כלשהם העשויים להיגרם בהכנסה ו/או ברווח לצרכן ו/או לצד שלישיעקב אי שימוש במוצר ותביעות צד שלישי עקב שימוש במוצר.
 13. למעט התחייבותה המפורשת של החברה כמפורט  בכתב אחריות זהלא קיימת כל אחריות או התחייבותבין בכתב ובין בעל פהשל החברהכל אחריות למוצר או לשימוש בו לרבותאך לא רקבאשר להתאמת המוצר לשימוש בותהיה בהתאם לכתב אחריות זה בלבד.

*לתשומת ליבך: זכות ביטול עסקה למכשיר סלולרי עפ חוק מדינת ישראל הינו 14 יום מיום רכישתוזאת בהתאם שבמכשיר לא נעשה כל שימוש והוא סגור באריזתו המקוריתבמידה ובוצע במכשיר שימושהצרכן ישא בדמי ביטול בשיעור של 5% מחיר המוצר או 100 שחהנמוך מביניהםבמידה והעסקה בוצעה בכרטיס אשראיתצורף עמלת סליקה בשיעור של 3% ממחיר המוצר.

 


תקנון:

 1. החזרת סחורה וקבלת החזר כספי תמורתה תתאפשרבהתאם לתקנות ביטול עסקה של משרד התמ”תבתנאים הבאים:
 2. המוצר באריזתו המקוריתהתוויות לא הוסרולא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש הלקוח יהיה אחראי להחזרת המוצר לחנות במידה ושילם הלקוח דמי משלוח לא יזוכה הלקוח בגינה .
 3. צירוף חשבונית קופה ואו פתק החלפה.

 

פרקי זמן להחזרת סחורה ביטול עסקה כמפורט להלן:

 1. עד 14 ימים מיום הרכישה קבלת המוצר).
 2. שליחת מוצרים דואר ישראל חברת ביי מובייל בעמ לא תיקח אחריות על מוצר אשר נשלח בדואר רגיל
 3. באחריות הלקוח לעקוב אחרי החבילה במידה והיא נשלחת באמצעות דואר שליחים או רגיל.
 4. באחריות הלקוח לספק כתובת מדויקת ומספר טלפון תקין ליצירת קשר השליח דואר ישראל.
 5. לא ינתן החזר משלוח .
 6. משלוח חזרה של המוצר לחנות המעבדה על חשבון הלקוח .
 7. חברת ביי מובייל בעמ לא תזכה בשום אופן על משלוח ללקוח.
 8. פיצויים על אובן או גניבה או נזק לדברי דואר הם באחריות חברת דואר ישראל בלבדבכפוף לתקנון חברת הדואר.
 9. עיקובים משלוח באחר

התחברות

לקוחות יקרים
אנחנו יוצאים לחופשת פסח עד לתאריך 30/04/2024.

ניתן לבצע הזמנות באתר – ההזמנות יטופלו ביום מיד לאחר החג.

למזמינים באתר בחג הפסח – מגן מסך פרימיום במתנה!

מאחלים לכם חג פסח שמח.

שדרוג 18 חודשי אחריות בפריסה ארצית כולל איסוף והחזרה מבית הלקוח

מה זה כולל?

 • אחריות בפריסה ארצית
 • הקלטת שיחות מובנית
 • כולל עדוכני תוכנה אוטומטיים
 • כולל תמיכה ב e-sim
 • חלפים מקוריים בלבד
 • כולל מגן מסך מתנה


תוספת חד פעמית
להרחבת אחריות בפריסה ארצית.

לקוחות יקרים

הטבה מיוחדת לקונים באתר – 
ברכישת טלפון סלולרי ממגוון המכשירים באתר –
קבלו מאיתנו מתנה מגן מסך פרימיום בשווי 99 ₪

הזינו את קוד הקופון – buymobile בקופה ותקבלו את המתנה באופן אוטומטי.

מאחלים לכם קניה מהנה.

שדרוג מוצר

מה זה כולל?

 • דגם בינלאומי
 • כולל עדכוני תוכנה אוטומטיים
 • כולל תמיכה ב e-sim
 • תקין 100% כולל Face ID
 • קופסה הכוללת כבל טעינה מקורי
 • לללא שריטות ושפשופים כלל – מצב כמו חדש